Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. napjától 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5931 Nagyszénás, Táncsics utca 24/2.

Békés megye, 5931 Nagyszénás, József A. utca 36.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tétel

büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program

érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

végzettséget igazoló okiratok másolata

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füvesi Gábor jegyző nyújt, a 06/68/443/005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1358/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton dr. Füvesi Gábor részére a nagyszenas@globonet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a képviselő-testület által létrehozott bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

www.nagyszenas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 25.