Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő:

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízatás határozott időre, 2021. 01. 01 – 2025. 12. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézményegységek szakmai munkájának vezetői szintű szerevezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése, az intézmény alapító okiratában foglalt alaptevékenységek ellátása, az intézmény közalkalmazottai, alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás.
 • Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklet az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyikének megléte.
 • Legalább 5 év szociális területen eltöltött szakmai gyakorlat.
 • Szociális szakvizsga, ennek hiányában a pályázó arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális intézményben szerzett magasabb vezetői tapasztalat
 • Szociális szakvizsga
 • Teljesített mester vezető képzés (25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján)
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély
 • ECDL

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • A Gondozási Központ vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai gyakorlat igazolása.
 • A szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat, vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 2 éven belül megszerzi azt.
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület a pályázatot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ és 43/A.§-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázóval szemben nem áll fenn.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Füvesi Gábor jegyző nyújt a 68/443-005-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……../2020., valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ intézményvezető.
 • Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9., I. emelet 1. ajtó

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázato(ka)t a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A pályázatokról a bizottság véleményét figyelembe véve a képviselő-testület dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagyszenas.hu – 2020. október 21.

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. – 2020. október 21.  kozigallas.gov.hu


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.nagyszenas.hu honlapon szerezhet.